Politika kvality

Najvyššou hodnotou spoločnosti je dlhodobá služba zákazníkovi a jeho spokojnosť. Jej dosiahnutie vychádza zo stanovených cieľov politiky kvality.

Chropynska Slovakia a. s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Zásady politiky kvality

Vrcholový manažment spoločnosti garantuje, že celý systém je riadne udržiavaný a neustále zlepšovaný. Organizácia, riadenie a činnosť spoločnosti sú so systémom manažérstva kvality plne prepojené, pričom hlavný dôraz je kladený na zaistenie vysokej kvality dodávaných produktov, riešení a služieb a na riadenie ľudských zdrojov spoločnosti. Súčasne sa vrcholový manažment zaväzuje, že tento systém bude v neustálom súlade s príslušnými požiadavkami právnych predpisov a inými požiadavkami, ku ktorým sa organizácia zaviazala.

Vedenie spoločnosti Chropynska Slovakia a. s. sa zaväzuje k dodržiavaniu nasledujúcich zásad pre udržanie a neustále zlepšovanie systému kvality:

  • všetky procesy vo vnútri spoločnosti sú v plnom súlade s platnou legislatívou a súvisiacimi predpismi,
  • nastaviť procesy vo vnútri spoločnosti tak, aby bol výstupom kvalitný produkt,
  • starostlivo vyberať dodávateľov materiálu a služieb tak, aby bola neustále zaistená kvalita a súlad výstupných produktov s právnymi požiadavkami,
  • procesy vo vnútri spoločnosti prispôsobovať aktuálnym požiadavkám zákazníka,
  • neustále zvyšovať a prehlbovať vzdelávanie a odbornosť pracovníkov,
  • minimalizovať množstvo nezhodných produktov a reklamácií zo strany zákazníka,
  • predchádzať potenciálnym nezhodám zavedením preventívnych opatrení.

Vrcholový manažment spoločnosti Chropynska Slovakia a. s. sa zaväzuje vytvárať potrebné ľudské, finančné a materiálové zdroje pre dodržiavanie zásad prijatých touto politikou kvality.