Etický kódex

Etický kódex spoločnosti Chropynska Slovakia a. s. je internou nadstavbou zákonníka práce, firemných pravidiel a podmienok zamestnávania. Kódex obsahuje odporúčania reprezentujúce morálne zásady zamestnancov našej spoločnosti.

Našim cieľom je, aby spoločnosť Chropynska Slovakia a. s. v najvyššej možnej miere plnila stanovenú stratégiu a prosperovala v súlade s princípmi poctivého podnikania. V etickom kódexe spoločnosti sú zadefinované naše základné očakávania voči zamestnancom vo vzťahu k vlastníkom, pracovnému kolektívu, zákazníkom, obchodným partnerom, majetku spoločnosti a životnému prostrediu.

Odporúčania plynúce z etického kódexu sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti Chropynska Slovakia a. s., bez ohľadu na pracovnú pozíciu a druh uzatvorenej pracovnej zmluvy.

Na stiahnutie