Environmentálna politika

Najvyššou hodnotou spoločnosti je dlhodobá služba zákazníkovi, jeho spokojnosť a to pri šetrnom prístupe k životnému prostrediu a jeho ochrane.

Environmentálna politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej spoločnosti a jej zamestnancov k úcte a ochrane životného prostredia pri poskytovaní svojich služieb. Spoločnosť Chropynska Slovakia a. s. si uvedomuje svoju zodpovednosť voči plneniu požiadaviek zákazníkov, ako i dôležitosť minimalizácie vplyvov svojej činnosti na životné prostredie a preto prijíma starostlivosť o životné prostredie za neoddeliteľnú súčasť svojej každodennej činnosti.

Najvyššou hodnotou spoločnosti je dlhodobá služba zákazníkovi, jeho spokojnosť a to pri šetrnom prístupe k životnému prostrediu a jeho ochrane.

Environmentálna politika je základným dokumentom poukazujúcim na postoj vedenia celej spoločnosti a jej zamestnancov k úcte a ochrane životného prostredia pri poskytovaní svojich služieb. Spoločnosť Chropynska Slovakia a. s. si uvedomuje svoju zodpovednosť voči plneniu požiadaviek zákazníkov, ako i dôležitosť minimalizácie vplyvov svojej činnosti na životné prostredie a preto prijíma starostlivosť o životné prostredie za neoddeliteľnú súčasť svojej každodennej činnosti.

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať a neustále zlepšovať systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015 a v zmysle požiadaviek Nariadenia (EÚ) č. 1221/2009 o EMAS.

Vedenie spoločnosti Chropynska Slovakia a. s. za zaväzuje k dodržiavaniu nasledujúcich zásad:

1.  Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy.

2. Predchádzať vzniku možných príčin poškodzovania životného prostredia a vytvárať možnosti ako prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju pomocou ochrany životného prostredia:

– zabraňovaním alebo zmierňovaním nepriaznivých environmentálnych vplyvov, 

– zmierňovaním potenciálneho nepriaznivého účinku environmentálnych situácií na organizáciu.

3. Vytvárať podmienky a plánovať zdroje na obnovovanie materiálno-technického vybavenia firmy, ktoré menej zaťažuje  životné prostredie.

4. Vytvárať podmienky na uplatňovanie postupov, techník, materiálov, produktov, služieb a energií, ktoré vylučujú, znižujú alebo riadia tvorbu, uvoľňovanie a vypúšťanie akejkoľvek znečisťujúcej látky alebo odpadu s cieľom zníženia nepriaznivých environmentálnych vplyvov.

5. Uprednostňovať spôsoby nakladania s odpadmi vedúce k zhodnocovaniu odpadov na úkor ich zneškodňovania.

6. Aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia efektívnym využívaním zdrojov, znižovaním emisií do ovzdušia, vody a pôdy, obmedzovaním vzniku odpadov, správnym nakladaním s odpadmi, neznehodnocovaním ekosystémov a zachovaním biodiverzity.

7. Stavať na vybudovanej sieti dodávateľov a svojím dobrým postavením presadeným v dodávateľskom reťazci požadovať od nich aplikáciu procesov šetrnejších k životnému prostrediu.     

8. Pravidelne sledovať a analyzovať nebezpečenstvá, identifikovať a vyhodnocovať riziká, analyzovať ich zdroje a príčiny vzniku a prijímať účinné opatrenia k prevencii rizík za účelom ich minimalizácie, resp. eliminácie.

9. Vytvárať podmienky pre správne fungovanie systému environmentálneho manažérstva a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať environmentálne správanie.

10. Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov spoločnosti a ich proaktívny prístup k ochrane životného prostredia, pretože v regióne, kde pracujeme a vyrábame, aj oddychujeme a žijeme.

Informácie o stave životného prostredia v Chropynska Slovakia a. s. Detva v zmysle §33a zákona č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov:

  • Environmentálna politika (Stiahnuť)
  • Správa o oprávnenom meraní emisií (Stiahnuť)
  • Informácia o rozsahu splnenia vyhradených povinností za obaly (Stiahnuť)
  • Súhrnné informácie o nakladaní s odpadom (Stiahnuť)
  • Environmentálne vyhlásenie (Stiahnuť)