TechIS: Revolúcia v riadení údržby

  • 21. novembra, 2023
  • Ondrej Zošiak
  • Projekty

Implementácia

V snahe o neustálu efektivitu sme sa v spoločnosti Slavia Production Systems rozhodli implementovať systém na riadenie údržby. TechIS, systém vyvinutý pre tento účel, sa stal kľúčovým hráčom v procese zefektívnenia údržby a riadenia požiadaviek vo viacerých oblastiach. Systém bol implementovaný v spolupráci so spoločnosťou ELVAC.

Predchádzajúci systém a problémy

Pred implementáciou TechIS existovala zložitá mozaika systémov a postupov. Požiadavky prichádzali rôznymi kanálmi, od telefonátov cez emaily po ústne oznámenia. Staršie systémy neumožňovali efektívne sledovanie nákladov na údržbu a problémom bol aj roztrieštený stav evidencie zariadení a majetku. Diskutovalo sa o problémoch, ako boli ťažkosti so sledovaním požiadaviek, nákladov a záťaž pracovníkov, ktorí museli zvládať rôzne vstupy.

Proces implementácie TechIS

Proces implementácie TechIS začal definovaním základných požiadaviek a predstáv o systéme. Organizačná štruktúra bola prenesená z Excelu do elektronickej podoby. Vznikol zoznam – katalóg náhradných dielov spravovaný v ERP systéme, ktorý si TechIS preberá a nadväzuje naň. Rozhrania pre prihlasovanie boli prispôsobené potrebám rôznych typov zamestnancov. Dochádzalo k integrácii s existujúcimi systémami a vytváraní nových modulov, ako napríklad „modul TPM“. Tento modul definuje a eviduje údržbu vykonávanú obsluhou stroja spolu s webovým rozhraním pre evidovanie vykonania a výsledkov a tiež komunikačné rozhranie pre vyčítanie udalostí z riadiacej jednotky brány.

techis 1 | Slavia Production Systems a.s.
Úvodná obrazovka ”WebTerminal” pre nahlasovanie požiadaviek/tiketov zamestnancami a výsledkov pravidelnej kontroly/údržby vykonávaný obsluhou lakovne prostredníctvom zjednodušeného web zápisového rozhrania.

Diskutovalo sa o výzvach na začiatku implementácie, kde hlavným cieľom bolo zmeniť pohľad na procesy a dáta. Zmena prístupu k nahlasovaniu požiadaviek bola nevyhnutná. Pojem „údržba“ dostal nový rozmer, čo pomohlo zefektívniť prácu a plánovanie.

Výsledky a dopady

55 1 1 | Slavia Production Systems a.s.

Prehľadové dashboardy zobrazovane prostredníctvom LCD panelov na odd. údržby a odd. IT – užívateľsky definovateľné info z TechIS pomocou systému InfoPanels.

Implementácia TechIS priniesla mnoho výhod a zlepšení. Elektronizácia prevádzkových denníkov zariadení zjednodušila plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a životného prostredia. Riadenie nákladov na údržbu a majetok sa stalo oveľa transparentnejším a efektívnejším. Integrácia s ERP systémom – synchronizácia náhradných dielov a majetku umožňuje detailnú evidenciu nákladov na prevádzku jednotlivých strojov a zariadení s prenosom požadovaných informácií do ERP. Týmto bola splnená požiadavka na jednotný controlling v ERP s odbúraním enormnej prácnosti a chybovosti.

Vďaka skladovej evidencii vedenej v TechIS a zaznamenávaniu spotrieb náhradných dielov spolu s časom stráveným na konkrétnych servisných úkonoch prostredníctvom mobilnej aplikácie má manažment informácie o nákladoch tam, kde potrebuje.

Súčasne sa vytvára podrobná história servisných činností na konkrétnych strojoch a zariadeniach. To nám umožňuje predikovať revízie, kontroly a ďalšie činnosti ktoré vyplývajú z legislatívy, alebo sú predpísané výrobcom zariadenia. Nemožno opomenúť vstavaný systém pre správu dokumentov DMS, ktorý vyriešil problém s uchovávaním a dohľadaním dokumentov týkajúcich sa prevádzky strojov a zariadení.

Výhody sú viditeľné na oddelení IT, kde TechIS podporuje plánovanie práce a efektívne riadenie požiadaviek. Z pohľadu finančného riaditeľa umožňuje systém presné alokovanie nákladov.

Čo ďalej?

Dosiahnuté výsledky nás motivovali sa posúvať vpred. Z tohto dôvodu plánujeme implementovať TechIS v rámci celej skupiny Chropynska Group, kde sa pracuje na ďalšom rozvoji a vylepšení systému. Tento systém sa tak stáva kľúčovým nástrojom nielen v Slavii, ale aj v rámci celej skupiny.

Implementácia TechIS v Slavia Production Systems priniesla zásadné zlepšenia v riadení údržby a s tým spojených oblastí. Spoločnostiam, ktoré sa stretávajú s podobnými výzvami s riadením údržby, môžeme implementáciu riešenia TechIS odporučiť.